עקב המצב הבטחוני ייתכנו עיכובים במשלוחים, עימכם הסליחה

תנאי שימוש

להלן מפורטים תנאי השימוש באתר האינטרנט של coolstuff.co.il יובהר כי כל משתמש, גולש ו/או רוכש באתר זה מסכים לכלל סעיפי התקנון בעצם היותו עונה להגדרה זו.

כללי

1. קולסטאף ו/או מי מטעמה המוסמך לכך (להלן: "קולסטאף" החברה) מפעילה אתר אינטרנט זה (להלן: "האתר") אשר מציע למשתמשים בו (כהגדרתם להלן) מידע בתחומים שונים הנוגעים למוצרי קולסטאף, לתחומי פעילותה של קולסטאף והמוצרים והשירותים שאותם היא מעניקה.
מובהר מראש כי האתר הינו אתר פרסומי בעיקרו אשר מציג מעת לעת את המוצרים הנמכרים על ידי החברה. החברה אינה מתחייבת למכור מוצר כלשהו ו/או כי כל המוצרים המוצגים באתר בכל מועד נתון יהיו זמינים למכירה במלאי החברה וכי הם יהיו ניתנים לאספקה מיידית. על הלקוח ליצור קשר עם החברה על מנת לברר את זמינות המוצר, זמן אספקה וכל יתר תנאי המכירה.
למען הסר ספק מובהר כי החברה אינה מתחייבת למחירים הנקובים באתר וכי לעיתים יתכנו שינויים בין מחירי המכירה באתר למחירי המכירה בפועל.
כל המחירים הנקובים באתר אינם כוללים הובלה והרכבה אלא אם צוין אחרת.
לא ניתן בשלב זה לבצע רכישות או לשלם תשלומים כלשהם באמצעות האתר.
האתר יכלול בעתיד, הכול לפי החלטת החברה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, גם אפשרות למשתמשים שעברו תהליך הרשמה ואושרו על ידי קולסטאף לקבל באמצעות האתר כל מידע רלוונטי אחר הנוגע למוצרים הנמכרים על ידי קולסטאף וכן לבצע פעולות מסוימות בהרשאת קולסטאף וכמפורט באתר.

2. בנוסף, האתר יאפשר למשתמשים מעת לעת וכפי שהחברה תמצא לנכון, לעשות בו שימושים נוספים, ובכלל זה לעיין ו/או להגיב ו/או להעלות סוגי תוכן שונים כגון טקסט, מידע, נתונים, קישורים, תווים, סמלים, קבצי קול, וידאו, תמונות, סרטונים. מובהר כי הסרטונים יועלו לאתר Youtube וכי המשתמש מודע לכך ולכל ההשלכות שיש להעלאת סרטונים לאתר הנ"ל מבחינת חשיפת הסרטונים באתר הנ"ל הכול לפי כללי האתר הנ"ל.

3. השימוש באתר וקבלת שירותים מקולסטאף על ידי משתמש מורשה, במידה והחברה תחליט על פי שיקול דעתה הבלעדי לאפשר כניסה לאתר של משתמשים מורשים, כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש" או "ההסכם"). אנא קרא/י את תנאי השימוש בקפידה. בסיום הקריאה הנך מתבקש לסמן במקום המיועד לכך האם הנך מסכים לתנאים אלה.

4. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.

5. בהסכם זה, תהיה לכל אחד מהמונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידו:
5.1. מידע" – כל מידע המוצג באתר על ידי קולסטאף, בין אם בנוגע למוצר ספציפי ובין בכלל, מידע טקסטואלי, תכנים, לוגו, עדכונים, תצורות שונות, מאמרים, תיעוד, תוכניות, שרטוטים, פרטים, עובדות, חומרים, מסמכים, נהלים, סקיצות, תוכנות, כיתוב, סימנים, סמלים וסמלילים, תווים, קבצים, טקסטים, מידע ויזואלי (לרבות תמונות וסרטונים), כתובות, קודי מחשב, קבצים וכיו"ב.
5.2. משתמש" – כל אדם ו/או ישות אשר נכנס לאתר ו/או גולש בו וזאת בין אם הוא משתמש מורשה (כהגדרתו להלן) ובין אם הוא משתמש מזדמן.

שירותים למשתמש מורשה וסיסמאות

6. קולסטאף, על פי שיקול דעתה הבלעדי תהא רשאית מעת לעת לאפשר למשתמשים שנרשמו והורשו לכך על ידה (להלן: "משתמש מורשה") לבצע פעולות ולקבל שירותים מסוימים באמצעות האתר, שטיבם והיקפם יקבעו מעת לעת על ידי קולסטאף, ואשר אינם ניתנים לכלל המשתמשים ו/או למשתמשים מזדמנים. שירותים אלה יינתנו אך ורק למשתמשים מורשים שאושרו על ידי קולסטאף לאחר שמסרו לקולסטאף פרטים ו/או נתונים אישיים נכונים ומדויקים וקיבלו שם משתמש וסיסמא לשימושם האישי. במידה והנתונים שמסר המשתמש ימצאו תקינים, תשלח לכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתמש סיסמה, אשר תשמש אותו בעת הכניסה לאתר ו/או בעת הכניסה לשירותים שבאתר.

7. מובהר כי כל התנאים המפורטים בהסכם זה יחולו גם על משתמשים מורשים.

8. המשתמש מתחייב כי הפרטים שהוא נתן ו/או ייתן לקולסטאף לצורך רישומו כמשתמש מורשה הינם נכונים ומדויקים.

9. על המשתמש המורשה מוטלת האחריות הבלעדית לשמור את הסיסמה שלו ואת דרכי הגישה לשירותים שבאתר בסודיות, על ידי נקיטה בסידורי אבטחה מתאימים, כדי למנוע שימוש וניצול לרעה של חשבון המשתמש.

10. קולסטאף תהא רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק להעניק שירותים מסוימים באתר (כולם או חלקם) בין אם למשתמשים המורשים ובין אם לאחרים ו/או לערוך בהם שינויים ו/או לדרוש לגביהם תשלום, להוריד ו/או למחוק מהאתר פרסומים שונים ו/או לצמצם את היקף הפעולות שניתן לבצע ו/או לבטלן כליל, וכל זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת המשתמש.

11. משתמש מורשה המבקש לבטל את רישומו לשירות כלשהו הניתן באתר, רשאי לעשות כן באחת מהדרכים הבאות:
11.1. בטלפון לשירות הלקוחות של קולסטאף שמספרו כמופיע באתר.
11.2. דרך יצירת הקשר באתר אינטרנט זה.
רק אישורה של קולסטאף בכתב על ביטול הרישום יהווה ראיה לביטול הרישום.

השימוש באתר ובמידע

12. המשתמש מתחייב להשתמש באתר בתום לב ובהתאם להוראות תנאי שימוש אלה. מבלי לגרוע מהאמור, השימוש ייעשה בכפוף לכל דין ובהתאם להנחיות קולסטאף ו/או מי מטעמה והמשתמש מצהיר בזאת ומתחייב בכניסתו לאתר כי הוא יימנע מכל פגיעה שהיא קולסטאף ו/או בפג ו/או בצדדים שלישיים כלשהם באמצעות השימוש באתר.

13. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב המשתמש כי הוא לא יגרום ו/או יתרום, בין בהתנהגות, בין במעשה ובין במחדל (במישרין ו/או בעקיפין) לנזק כלשהו לקולסטאף ו/או לצדדים שלישיים וכי בעשותו שימוש באתר הוא לא יפר כל זכות של קולסטאף ו/או צד שלישי כאמור לרבות זכויות חוזיות, קנייניות, זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, זכויות מעין קנייניות, חובות אמון, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים, הוצאת לשון הרע, פגיעה בפרטיות וביצוע פרסומים אסורים על פי דין.

14. המשתמש מתחייב, שלא להעתיק את האתר ו/או כל חלק ממנו ו/או לעשות שימוש לרעה באתר זה ולא לנקוט בפעולות שיש בהן כדי לפגוע בקולסטאף ו/או במשתמשים אחרים באמצעות האתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב המשתמש שלא לנקוט בפעולות הבאות: משלוח דואר זבל, מכתבי שרשרת, משחקי פירמידה, מסירת סיסמאות ו/או פרטים אישיים ו/או אינטימיים אודות משתמשים אחרים ו/או הטרדת משתמשים, עשיית פרסום ו/או קידום מכירות מסחריים, תעמולה פוליטית ו/או קידום מתמודדים ומפלגות בבחירות, שימוש בשפה בוטה ו/או פוגענית, העלאת תכנים ו/או קישורים כלשהם לתכנים אשר יש בהם כדי לפגוע ברגשות משתמשים אחרים ו/או יש בהם לגרום נזק, השתתפות ו/או הפניה לשיתוף קבצים אסור ו/או לאתר המפר זכויות של צדדים שלישיים, חבלה מכל סוג שהוא באתר, וכן כל ניסיון להעלות ו/או למסור מידע ו/או להציע שירותים שהמשתמשים ו/או קולסטאף אינם מעוניינים בהם.
למרות האמור לעיל מוסכם במפורש כי המשתמש רשאי להוריד מהאתר חומר אשר מוגדר באתר כחומר הניתן להורדה ולשימוש המשתמש באתר.

15. המשתמש מתחייב שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ו/או המידע ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק לקולסטאף ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם.

16. הזכות לעשות שימוש במידע נתונה לשימושו האישי והפרטי בלבד של המשתמש. אין לעשות כל שימוש מסחרי במידע ו/או למטרות רווח כלשהן והמשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע כאמור עבור צדדים שלישיים כלשהם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. מובהר כי אין לעשות שימוש במידע כלשהו המתפרסם באתר לצורך הצגתו ברשת האינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתה של קולסטאף לכך בכתב ומראש ובכפוף לתנאי ההסכמה כאמור, אם וככל שתינתן. המשתמש מתחייב כי הוא לא יאגור מידע באמצעות תוכנות מסוגים שונים או יפיץ מידע שפורסם באתר ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית או לכל מטרה אחרת. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שנקבעו על ידי קולסטאף, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב ואין להציג את האתר באופן הגורע בצורה כלשהי מן התכנים המצויים בו.

17. המשתמש מתחייב לשמור בקפדנות על המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי אחר.

18. המשתמש מתחייב, ליידע את קולסטאף, באופן מיידי, על כל חשש לפגיעה במשתמשים ו/או בצדדים שלישיים ו/או הפרה קיימת או צפויה של הוראות הדין ו/או תנאי שימוש אלה הנובעים בקשר עם פעולות המשתמש.

19. המשתמש מצהיר בזאת ומאשר כי ידוע לו והוא מסכים לכך שקולסטאף תהא רשאית לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין כנגד משתמש שהפר את תנאי השימוש כאמור, לרבות העברת פרטיו לרשות השלטונית הרלבנטית ו/או לצדדים שלישיים אחרים כפי שקולסטאף תמצא לנכון.

פרטי המשתמש

20. למעט במקרה שבו משתמש מעוניין לקבל הרשאה לקבלת שירותים באתר כמשתמש מורשה, המשתמש אינו חייב למסור פרטים כלשהם לקולסטאף ומסירתם תיעשה בהתאם לרצון המשתמש בלבד.

21. הפרטים שיימסרו על ידי המשתמש ומידע נוסף שיצטבר אודותיו יישמרו במאגר המידע של קולסטאף. המשתמש מסכים ומאשר וקולסטאף מתחייבת כי היא תעשה בנתונים שיצטברו אצלה שימוש הוגן, סביר ובהתאם להוראות כל דין. בכפוף להוראות הדין, מסכים המשתמש כי בין היתר, קולסטאף תשתמש במידע שיצטבר אודותיו לצורך פרסום, שיווק וקידום מכירות, הפקת פעילויות ואירועים, מתן שירותי דיוור (על ידי קולסטאף ו/או מי מטעמה ו/או גורמים אחרים), אחסון, קיום מטרות סטטיסטיות ו/או לצורך עשיית עסקאות מכל סוג עם לקוחות וצדדים שלישיים וכן שימוש לצרכים מסחריים ואחרים.

22. המשתמש מסכים כי בכפוף לדין, קולסטאף תהיה רשאית להגביל או לחסום את המידע, כולו או חלקו בפני משתמש, באופן זמני או קבוע, במידה והמשתמש השתמש במידע בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות תנאי השימוש או מכל סיבה סבירה אחרת. קולסטאף תהא רשאית למסור את פרטיו האישיים של המשתמש לרשויות מוסמכות או לצדדים שלישיים, במידה ועל פי שיקול דעתה, הנסיבות מצריכות זאת.


אחריות וכללי זהירות

23. המידע והשירותים באתר מוצעים למשתמשים במצב כמו שהם (As is) והמשתמש מסכים ומאשר כי קולסטאף, ו/או לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה והפועלים מטעמה, לא תהיה אחראית לכל נזק שהוא (ישיר ו/או עקיף) שנגרם למשתמש ו/או צד שלישי כלשהו בקשר עם השימוש שהמשתמש עשה, בין במישרין בין בעקיפין, במידע ו/או להסתמכות המשתמש עליו, בקשר עם המוצרים ו/או השירותים שניתנו לו על ידי קולסטאף באופן ספציפי בחשבון המשתמש המורשה שבאתר ("המידע שבאחריות") ו/או בכל צורה אחרת.
מובהר למשתמש כי כל מוצר הנרכש מקולסטאף בין אם ישירות מהחברה ובין אם על ידי מי מטעמה, מחייב מילוי קפדני אחר הוראות המדריך למשתמש ומילוי קפדני אחר הוראות הזהירות המצורפות אליו. המשתמש מוזהר כי חלק ממוצרי קולסטאף עלולים להיות מסוכנים באם לא יעשה בהם שימוש זהיר על פי ייעודם ועל פי המדריך למשתמש. קולסטאף ו/או מי מטעמה פוטרים עצמם מכל אחריות לכל נזק שיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה משימוש בלתי זהיר במוצר כלשהו ו/או תוך חריגה מהמדריך למשתמש והאזהרות הכלולות בו.

24. המשתמש מסכים ומאשר כי למעט באשר למידע שבאחריות, לא תהיה לו כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי קולסטאף ו/או מי מטעמה בגין כל נזק (ישיר ו/או עקיף) ובכלל, בקשר עם המידע והשירותים המוצעים באתר או באמצעותו, דיוקם, מהימנותם, שלמותם, עדכניותם או תדירות פרסומם. השימוש וההסתמכות על המידע באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.

25. מובהר כי קולסטאף ו/או ספקי מידע כלשהם מטעמה לרבות עובדיהם ו/או נציגיהם ו/או מי שפועל מטעמם, לא יהיו והם אינם אחראים בשום אופן להתאמת האתר, לרבות המידע לצרכי ו/או למטרות המשתמש.

26. המשתמש מסכים כי לגבי כל עניין העולה בקשר עם השימוש באתר, באחריותו המלאה של המשתמש לערוך בדיקות נוספות ולקבל יעוץ מתאים, במידת שהנסיבות מצריכות זאת, לרבות לגבי המידע שבאחריות. מוסכם בזאת, כי אין באמור בפרסומים כלשהם המפורסמים באתר כדי להוות ייעוץ ו/או מתן חוות דעת בעניין.

27. קולסטאף נוקטת באמצעים סבירים המקובלים על מנת לאפשר שתאור המוצרים והמידע שבאתר יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם על אף האמור ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו אל המשתמש, והמשתמש מצהיר בזאת כי הדבר ידוע לו והוא פוטר בזאת את קולסטאף ו/או את מי מטעמה ו/או את ספקי המידע מטעמה מכל אחריות ו/או חבות ביחס לכך.

28. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, קולסטאף תנקוט בכל האמצעים הסבירים על מנת להבטיח כי מידע בנוגע למשתמש יישמר בסודיות והיא מתחייבת כי בכפוף להוראות הדין ו/או רשות מוסמכת ו/או הסכמת המשתמש, היא לא תמסור לצדדים שלישיים כלשהם מידע בנוגע למשתמשי האתר.

29. קולסטאף אינה מתחייבת כי האתר יהא זמין בכל עת וכי פעולת ו/או שלמות האתר לא יופרעו ו/או יתנהלו בלא הפסקות ו/או בלא טעויות, קלקולים, תקלות או כשלים. קולסטאף לא תהיה אחראית להפרעות כאמור לעיל, והיא לא תהיה אחראית לאי התאמות למשתמש בטיב, אופי והיקף המידע (לרבות דרך העברתו), לאובדן, הפסד או נזק ישיר, עקיף תוצאתי או אחר, שיגרמו למשתמש או לצד ג' כלשהו בקשר עם הפרעות כאמור ו/או בקשר עם הפסקת שירותים מסוימים באתר, מכל סיבה שהיא.

30. קולסטאף לא תישא בכל אחריות לחשיפת פרטים שנמסרו על ידי משתמש לאתר במקרה של חדירה שלא כדין למערכות המחשב של האתר.

31. מובהר עוד, כי קולסטאף לא תשא באחריות לתוכנם של אתרים המקושרים מהאתר, אם וככל שיהיו כאלה. בכלל זה קולסטאף לא תשא באחריות למידע המתפרסם באתרים הנ"ל לרבות שלמותו, דיוקו, עדכניותו ונכונותו או כל פרט אחר הקשור עמו. קולסטאף לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם כתוצאה משימוש או הסתמכות על אתרים אלה.

32. קולסטאף רשאית לכלול באתר תכנים מסחריים מכל מין וסוג ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות פרסומות, באנרים, ומודעות ולרבות מודעות מסחריות של צדדים שלישיים. המשתמש משחרר בזאת ופוטר את קולסטאף מכל אחריות ו/או חבות הקשורה ו/או המתייחסת לתכנים מסחריים כלשהם המוצגים באתר ושאינם נעשים מטעמה של קולסטאף

33. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 10 לעיל ובכל מקום אחר בהסכם זה, המשתמש מסכים ומאשר, כי קולסטאף רשאית לפי שיקול דעתה למנוע ממשתמש את השימוש באתר, למנוע גישה לאתר (כולו או חלקו), לבטל רישום של משתמש מורשה, לעדכן, לשנות ו/או למחוק מעת לעת את המידע המופיע באתר (כולו או חלקו), לשנות מעת לעת את מבנה אתר, מראה האתר, היקפם וזמינותם של מוצרים המוצגים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם וזאת בלא צורך להודיע למשתמש על כך מראש וללא צורך לקבל את הסכמתו לכך. המשתמש מסכים כי במקרה כזה, קולסטאף לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג, שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו.


קניין רוחני

34. מובהר כי השם קולסטאף והלוגו המצורף אליו ו/או כי סימנים מסחריים שונים המופיעים באתר הינם קניינה הבלעדי של החברה ו/או לפי העניין של החברות מבבעלותן הסימנים המסחריים המצוינים לעיל ו/או מי מטעמן וכי המשתמש מסכים כי כל זכויות הקניין באתר ובמידע שבו לרבות זכויות הקניין הרוחני, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, זכויות בתוכנה, בפטנטים, בהפצה ובהמצאות הינם ויהיו תמיד בבעלותה הבלעדית והמלאה של קולסטאף ו/או של החברות מבבעלותן הסימנים המסחריים המצוינים לעיל ו/או של היצרנים האחרים ואין למשתמש כל זכות מכל סוג שהוא באתר ובמידע שבו.

35. המשתמש מתחייב כי הוא לא יעתיק, יפיץ, יציג בפומבי, יתרגם ו/או ימסור לצד שלישי כלשהו כל חלק של האתר ו/או כל מוצר המוצג בו ו/או כל פלט של האתר ו/או כל מידע שבאתר מבלי לקבל את הסכמתה המפורשת לכך של קולסטאף בכתב ומראש.

36. המשתמש מתחייב שלא לבצע שינויים כלשהם באתר ו/או במידע, לרבות שינויי עריכה ונוסח והוא מתחייב שלא לפרסם את המידע (בין אם שונה ובין אם לא) ו/או חלק ממנו באינטרנט ו/או במדיה כלשהי אחרת, קיימת ו/או עתידית. המשתמש מתחייב עוד כי הוא לא יבצע עסקאות ו/או התקשרויות עם צדדים שלישיים, בתמורה או שלא בתמורה, במידע או חלק ממנו.

37. המשתמש מצהיר ומתחייב כי הוא לא יעתיק את האתר ו/או כל חלק ממנו ולא ינקוט בשום פעולה ולא ירשה לבצע כל פעולה שעלולה (במישרין ו/או בעקיפין) לחבל בתפעולו התקין והשוטף של האתר ו/או עלולה לגרום לשינוי המידע המוצג בו ו/או עלולה לגרום לנזקים לקולסטאף ו/או למשתמשים אחרים ו/או צדדים שלישיים כלשהם.

תכנים המפורסמים בקולסטאף על ידי המשתמשים

38. באם תחליט קולסטאף על פי שיקול דעתה הבלעדי, המשתמש יהא רשאי להעלות קבצים מסוגים שונים לאתר לרבות סרטונים ומצהיר ומתחייב בזאת מראש וכתנאי לזכותו כאמור, כי הוא בעל הזכויות ו/או זכאי לעשות שימוש בקבצים אשר יועלו על ידו לרבות בסרטונים השונים שיועלו על ידו כאמור וכי קולסטאף תהא רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת להוריד כל קובץ שהועלה מכל סיבה שהיא לרבות באם המדובר בפעולה אשר הינה בניגוד לתנאי תקנון זה כמפורט להלן.
מובהר במפורש כי קולסטאף רשאית להעלות את הסרטונים לכל אתר שתיבחר ובמיוחד כי קולסטאף תעלה את הסרטונים בין היתר לאתר  Youtube עם כל ההשלכות שיש לכך מבחינת חשיפת הסרטים לציבור משתמשי האינטרנט הכול על פי מדיניות אתר זה. המשתמש מצהיר בזאת כי כל המופיע בסרטונים כאמור נתן מראש את הסכמתו להעלאת הסרטון כאמור וכי הוא מוותר מראש בויתור בלתי חוזר על כל טענה בהקשר לכך ו/או לנזקים כלשהם העלולים להיגרם לו או למי מטעמו בהקשר לכך.
מובהר בזאת כתנאי עיקרי ויסודי לזכותו של המשתמש להעלות חומר לאתר החברה כי המשתמש מסכים בזאת כי הוא ו/או מי מטעמו יהיו מנועים מלפרסם באתר תכנים לא ראויים (הודעות, תמונות, סרטים, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר) לרבות את התכנים הבאים:
תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע הסתה, עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק; תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו; תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך; תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא ו/או תכנים המכונים Malware.
קולסטאף רשאית לסרב על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהא חייבת לנמק החלטתה, לפרסם תכנים אשר לדעתה מפרים מי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים אלו בכל עת.
מובהר כי התכנים שימסרו על ידי המשתמש לפרסום יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט והחברה אינה יכולה לדעת אילו תגובות המשתמשים עלולים לקבל בעקבות מסירת התכנים, מי יגיב, ובאיזה אופן. על כן, החברה לא תשא כלפי המשתמש ו/או כלפי מי מטעמו באחריות לתגובות אלו, או לכל הוצאה שתגרם למשתמש ו/או לרכושו בעקבות התגובות הנ"ל.
קולסטאף לא תשא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של המשתמשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שיגרמו למשתמשים ו/או לרכושם ו/ או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.
המשתמש מסכים בזאת מראש כי במשלוח תכנים לפרסום בקולסטאף, הינו מקנה לקולסטאף רישיון חינם בלתי חוזר ושאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק ולעשות בתכנים כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה. במיוחד מסכים בזאת המשתמש כי הוא לא יהא זכאי, ולא יהיה זכאי בעתיד, לכל תשלום שהוא בגין תכנים כלשהם שימסור לפרסום בקולסטאף.
על המשתמש לדעת, כי כל מידע שימסור לפרסום בקולסטאף יהא גלוי לכל משתמש אחר ברשת האינטרנט. על כן, על המשתמש לנהוג בהיגיון, בזהירות ובתבונה בהעלאת חומר כלשהו לאתר לרבות במסירת פרטים אישיים.

דואר אלקטרוני (דוא"ל) ופרטיות

39. פרטי הכניסה לכתובת הדוא"ל של המשתמש ופרטים נוספים אודות המשתמש כפופים לכללי הגנת הפרטיות בחוק וכן הכללים הנהוגים על ידי קולסטאף. החברה תימנע, ככל האפשר, ממסירת פרטיו האישיים של המשתמש לצדדים שלישיים, אלא אם תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעת באתר החברה. במקרה זה רשאית קולסטאף למסור את פרטי המשתמש לצד הטוען כי נפגע מהמשתמש או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
על אף האמור לעיל, העל המשתמש לדעת כי חלק מהשירותים באתרי קולסטאף טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה נידרש המשתמש למסור מידע אישי, כדוגמת שם ודרכי ההתקשרות עמו. השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא יוכל המשתמש להירשם לשירותים טעוני הרישום.
הנתונים שימסור המשתמש בעת ההרשמה לשירותים באתרים יישמרו במאגר המידע של קולסטאף. על פי חוק, המשתמש אינו מחויב למסור את המידע, אולם בלי למסרו לא יוכל המשתמש להשתמש בשירותים אלה.
עם רשום המשתמש במאגר המידע של קולסטאף, תהא קולסטאף רשאית לשלוח למשתמש מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיהוכן מידע שיווקי ופרסומי – בין אם מדובר במידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מדובר במידע שתקבל קולסטאף לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. מידע זה ישוגר לתיבת הדואר האלקטרוני המשמשת את המשתמש . באם אין ברצון המשתמש להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, המשתמש יוכל , בכלעת, לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות פניה קולסטאף.
יובהר, כי קולסטאף אינה מתחייבת כי שירותי הדוא"ל יינתנו כסדרם וללא הפרעות ו/או תקלות ו/או יהיו חסינים מפני פריצה לתיבת הדואר האלקטרוני שלך, וכן כי ייתכנו מקרים בהם ימחקו חלק או כל דברי דואר המצויים בתיבה, לרבות רשימות תפוצה. משכך, קולסטאף לא תהא אחראית לכל נזק – ישיר או עקיף – לרבות עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו למשתמש ו/או לרכושו ו/או לצדדים שלישיים עקב כך. קולסטאף ממליצה לגבות את תיבת הדואר האלקטרוני של המשתמש באמצעים נוספים, שאינם קשורים לרשת האינטרנט.

שיפוי

40. המשתמש מתחייב בזאת לשאת במלוא האחריות לכל הפרה של תנאי השימוש והוא מתחייב בזאת לשפות את קולסטאף בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לה, לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט בקשר עם הפרת תנאי שימוש אלה.

הפסקת פעילות האתר

41. קולסטאף רשאית לחדול בכל עת מהפעלת האתר בין לתקופה קצובה ובין באופן קבוע ללא הודעה מוקדמת ומבלי לקבל את הסכמת המשתמש לכך.

שונות

42. קולסטאף תהא רשאית לשנות, מעת לעת את תנאי השימוש באתר וזאת ללא הודעה מוקדמת ומבלי לקבל את הסכמת המשתמש. כל שינוי בתנאי השימוש יחייב את המשתמשים במועד פרסומם של תנאי השימוש המתוקנים באתר.

43. המשתמש מסכים כי בכל סכסוך נשוא הסכם זה לא תהיה תחולה בשום אופן לדין זר כלשהו ו/או לכללי ברירת דין בינלאומיים כלשהם וכי הדין החל על הסכם זה יהיה הדין הישראלי בלבד. מקום השיפוט הבלעדי בכל מחלוקת שתתגלע בקשר עם האתר, המידע ו/או השימוש בהם יהיה בית המשפט המוסמך בתל אביב בלבד.

44. מובהר ומוסכם כי קולסטאף תהא רשאית להמחות, להעביר ו/או להסב את כל הזכויות ו/או החובות הכלולות ו/או הנובעות מהסכם זה, באופן מלא או חלקי ובכל צורה שהיא לצד ג' כלשהו, ללא כל צורך בהודעה מוקדמת ו/או בהסכמת המשתמש.

נספח א' לתקנון- מכירה בחנות קולסטאף ובחנות וירטואלית

1. האתר משמש בין היתר כחנות וירטואלית קולסטאף .

2. כל השירותים והמוצרים הנמכרים באתר קולסטאף , מוצעים לגולשים לרכישה במחיר הנקוב. כאשר קיימת אפשרות לחלק את התשלום למספר תשלומים, יפורט – בהתאם לבקשת המשתמש –  מספר התשלומים האפשרי, וסך כל תשלום. סכום כל תשלום כולל גם את חיוב הריבית שצורף למחיר המוצר, בהתאם למספר התשלומים שהתבקש על ידי הרוכש.

3. אתר קולסטאף מציע לעיתים מוצרים במבצעים מיוחדים, מבצעי הנחות מיוחדים וכדומה. כל מבצע נוקב בתקופת תוקפו, והצעה לרכישת המוצר בהתאם לתנאי כל מבצע עומדת למשתמש במהלך התקופה הנקובה בלבד. אין כפל מבצעים אלא אם צוין אחרת.

4. כל המבצע פעולת רכישה באתר קולסטאף, מצהיר –  בעצם ביצועה –  כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים באמצעות אתר קולסטאף, כי הוא מכיר כללים אלה, מסכים לתחולתם על פעולת הרכישה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד קולסטאף ו/או מי מטעמה ו /או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות קולסטאף /או מפעילי האתר על פי תקנון זה.

5. לבירורים ניתן לפנות קולסטאף באמצעות האתר או באמצעות עמוד הפייסבוק לרבות לגבי מי זכאי לבצע פעולות רכישה ו/או כל שאלה אחרת באשר לתהליך הרכישה, האספקה, המוצרים ו/או תנאי המכירה.

6. כל אדם הכשיר לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר קולסטאף /או כל גוף משפטי, המאוגד ו/או הרשום בישראל, והמוסמך לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר, רשאי לבצע פעולת רכישה באתר בכפוף לתנאי תקנון זה (לעיל ולהלן: "הגולש" / "המשתמש" / "הרוכש").

7. פעולת רכישה של מוצרים באתר קולסטאף נעשית באמצעות כרטיס אשראי בלבד, שהונפק בישראל על ידי חברת אשראי הפועלת בישראל. אף על פי כן, רשאית קולסטאףבהחלטתה הבלעדית לאפשר העברה בנקאית לחשבון קולסטאף, במקרה כזה ההזמנה תהיה בתוקף רק לאחר קבלת התשלום בפועל.

8. תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה על ידי קולסטאף הוא קבלת אישור של חברת האשראי – אשר באמצעות כרטיס שהנפיקה מבקש הרוכש לבצע את פעולת הרכישה – לביצוע עסקת הרכישה. לא התקבל אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה על ידי הרוכש.

9. לצורך השלמת פעולת הרכישה, יידרש הרוכש למלא פרטים אישיים, לרבות פרטי הדואר האלקטרוני שלו באתר האינטרנט. מילוי הפרטים הינו תנאי לביצוע פעולת הרכישה, במידה והעסקה בוצעה באמצעות הטלפון ולקונה אין כתובת דואר אלקטרוני נציג השירות של קולסטאף יוכל לבקש כל פרט אחר הנחוץ להשלמת העסקה למשלוח החשבונית ולטיפול בהזמנה.

10. קולסטאף תהא רשאית להתנות אספקת המוצר לרוכש בחתימת בעל כרטיס האשראי – לאחר זיהויו באמצעות תעודה מתאימה – על שובר כרטיס האשראי במעמד אספקת המוצר.


המוצרים המוצעים לרכישה באתר קולסטאף

11. קולסטאף מציעה לרכישה באתר מוצרים מגוונים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

12. קולסטאף מציעה לרכישה באתר מוצרים בכמויות, במחיר ובתנאים כפי שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. לקולסטאף שמורה הזכות הבלעדית להוסיף מוצר על המוצרים המוצעים באתר ו/או לגרוע מהם מוצר, לקבוע את כמות כל מוצר שיוצע לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.

13. תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי המוצר הנרכש מצוי במלאי של הספק. היה ולא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מן האתר עד למועד ביצוע הרכישה, לא תהיה קולסטאף מחויבת במכירת המוצר ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בכפוף לכך שקולסטאף תודיע לרוכש על העדר המוצר מן המלאי ותשיב לו כל סכום ששילם (אם שילם) לקולסטאף /או תבטל את החיוב (אם בוצע) בגין פעולת הרכישה.

14. רוב המוצרים יסופקו לרוכש על ידי גורם שלישי. במקרה זה יתכנו עיכובים באספקת המוצר התלויים באותו גורם, קולסטאף תהיה פטורה מאחריות בגין עיכובים אלה ולא תהיה לרוכש כל טענה ו/או תביעה נגד קולסטאף /או מי מטעמה ו/או נגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר עם עיכובים באספקה.

15. המוצרים המוצעים לרכישה באתר קולסטאף אינם מלווים בתעודת אחריות. האחריות הבלעדית למוצרים, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם, ליכולת פעולתם התקינה ולמפרט פעילותם חלה אך ורק על הלקוח ולא על קולסטאף . כל רוכש מצהיר בעצם ביצוע פעולת הרכישה כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתו וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד קולסטאף /או מי מטעמה וכן נגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לתכונות דלעיל אלא לבעל האחריות בלבד, קולסטאף תזכה לקוח אשר קיבל מוצר פגום, מוצרי פאנקו אשר מוגדרים לאספנות לא יזוכו אם הקופסא הגיעה פגומה או המוצר הגיע עם פגמים התואמים לחברת פאנקו כגון פגמי צבע, קולסטאף תעשה כל אשר היא יכולה להבטיח שהקופסא תגיעה ללא פגם ובמצב הכי חדיש.

16. כל מוצר המוצע לרכישה באתר קולסטאף ילווה בנתונים הבאים לפחות:
א. מחיר המוצר ותנאי התשלום האפשריים.
ב. מחיר ההובלה או המשלוח –  המחיר נכון להובלה או משלוח בתחומי הקו הירוק בלבד וקולסטאף תהיה רשאית להתנות אספקת המוצר לשטח שמעבר לקו הירוק בתשלום מחיר הובלה שונה.
ג. דרך ומועד אספקת המוצר –  מיום אישור חברת האשראי את פעולת הרכישה.
ד. התקופה שבה ההצעה תהיה בתוקף –  לגבי מבצעים מיוחדים. לגבי יתר המוצרים, שאינם מוצעים לרכישה במבצע מיוחד, תוקף ההצעה הינה למשך תקופת הופעתה באתר קולסטאף ובכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.
ה. מפרט כללי של המוצר.
ו. זהות חברת השירות אופן ביצוע פעולת רכישה.

17. רוכש רשאי לרכוש כל מוצר המוצע באתר קולסטאף ללא הגבלה.

18. בעת ביצוע פעולת הרכישה יידרש הרוכש להכניס למערכת פרטים אישיים שלו, לרבות שמו וכתובתו וכן מספר וסוג כרטיס האשראי באמצעותו הוא מבקש לבצע את עסקת הרכישה. קולסטאף ו/או מי מטעמה ו/או מפעילי האתר לא יהיו אחראים לטעות בביצוע עסקת הרכישה הנובעת מהכנסת פרטים שגויים או פרטים כלשהם על ידי הרוכש למערכת.

19. אספקת המוצר תבוצע לכתובת שתוכנס על ידי הרוכש למערכת, ואליה בלבד.

20. פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו לשימושה הפנימי של קולסטאף בלבד ולא יועברו על ידה לכל גורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה. הרוכש מסכים כי קולסטאף תשמור את פרטיו במערכת נתוניה.

21. מערכת המחשב של קולסטאף מנהלת רישום ממוחשב לגבי כל פעולת רכישה המבוצעת באתר קולסטאף , ורישומיה יהוו ראיה לכאורה לכל הקשור לביצוע עסקת הרכישה.ביטול עסקת הרכישה

22. ביטול עסקה:
זכותו של הרוכש לבטל בכתב עסקת רכישה שבוצעה בחנות קולסטאף עד 14 יום מביצוע. ביטול העסקה יעשה בהתאם לתקנות ביטול עסקה אשר נכנסו לתוקף ביום 14.12.2010 כפי שמפורטות באתר המועצה הישראלית לצרכנות: www.consumers.org.il וככל שתקנות אלה מתייחסות לעסקה הספציפית אותה מבקש הלקוח לבטל.
בכל מקרה שבו לא עוסקות התקנות כגון מכירה באמצעות האתר, יחולו הוראות החוק להגנת הצרכן, תשמ"א- 1981.
לנוחיותכם, להלן תמצית העיקר:
1.לקוח המבקש לבטל עסקה חייב להציג לקולסטאף חשבונית, סרט קופה או פתק החלפה המעידים על עצם ביצוע הרכישה מקולסטאף. לקוח אשר אינו יכול להציג אחד משלושת אלו, חייב להציג הוכחה אחרת שתעיד הן על עצם ביצוע העסקה, מועדה והסכום ששולם תמורתה כמו גם אמצעי התשלום.
2. ערך המוצר עולה על 50 ₪.
3. הטובין לא נפתחו ולא נעשה בהם כל שימוש. הטובין מוחזרים באריזתם המקורית לרבות עטיפת ניילון.
4. המוצר לא נפגם בשום צורה.
5. הטובין אכן הושבו לידי קולסטאף.
6. סכום ההחזר יקבע על פי עלות המוצר והמשלוח יחד.
7. קולסטאף רשאית להפחית מן ההחזר 5% או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם. בנוסף, במידה והעסקה בוצעה בכרטיס אשראי וקולסטאף חויבה ע"י חברת האשראי או גוף אחר בגין הסליקה, רשאית קולסטאף להפחית את הסכום שחויבה מן ההחזר. עוד רשאית קולסטאף להפחית מן ההחזר את עלותו הכוללת של משלוח הטובין מבית הלקוח חזרה לידיה.

23. רכישה באתר:
מובהר כי כאשר מדובר ברכישה באמצעות האתר לא חלות על פי החוק תקנות ביטול עסקה כי אם חוק הגנת הצרכן כמפורט להלן:
כאשר העסקה היא לרכישת מוצר: על ידי הודעה בכתב למשרדי קולסטאף בתוך ארבעה עשר ימים מיום שקיבל הרוכש את המוצר או מיום שקיבל הרוכש מסמך המכיל את הפרטים הכלולים בסעיף 14 ג' (ב) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), לפי המאוחר.
כאשר העסקה היא לרכישת שירות: בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה ובלבד שביטולה ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

24. לא ניתן לבטל עסקה לרכישת טובין פסידים, טובין שיוצרו במיוחד בעבור הרוכש בעקבות העסקה וטובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהרוכש פתח את אריזתם המקורית.

25. תוצאות ביטול העסקה יהיו בהתאם להוראות סעיף 14 ה' לחוק הגנת הצרכן. יודגש כי בהתאם להוראות אלה, חלה חובת החזרת המוצר למחסני המשווק על הרוכש, למעט אם הביטול נבע מפגם במוצר או עקב אי התאמתו לפרטים שהוצג לביו באתר קולסטאף או במסמך שנמסר לרוכש. בהתאם להוראות החוק רשאית קולסטאף לדרוש מן הרוכש דמי ביטול, אם הביטול לא נעשה בשל פגם או אי התאמה כאמור, כמפורט בסעיף 14 ה' לחוק. כמו כן, במקרה של ביטול כאמור, אם פחת ערך המוצר בשל הרעה משמעותית במצבו רשאית קולסטאף לתבוע את נזקיה מן הרוכש.

26. ביטול עסקת הרכישה שלא על פי תנאים אלה, לא יהיה לו כל תוקף.

27. חיוב הרוכש בגין המוצר שרכש יבוצע באמצעות כרטיס האשראי באופן מיידי לאחר רכישת המוצר על ידו, ובכפוף לאישור חברת האשראי, במקרים מסוימים ביצוע העסקה יבוצע במועד אחר ע"י
העברת מספר כרטיס האשראי טלפונית לקולסטאף. מובהר כי האמור לעיל הינו בכפוף לכל דין כפי שישתנה מעת לעת ויחייב את קולסטאף ככל שיחייב.

28. ברכישת מוצר בתשלומים מעבר לתשלומים הפטורים מריבית והצמדה, בהתאם לתנאי התשלום שיפורטו באתר, יבוצע חיוב הרוכש באמצעות כרטיס האשראי בדרך של חיוב חשבונו אחת לחודש בתשלומים קבועים הכוללים כבר את חיוב הריבית (ריבית אפקטיבית 6.2 % לשנה- ריבית זו משתנה מעת לעת ). על תשלומים קבועים אלה, אותם התחייב הרוכש לשלם עבור המוצר, לא יתווספו סכומים נוספים בגין הפרשי הצמדה ו/או ריבית, ואלה יחויבו במועדי החיוב הרגילים של כרטיס האשראי של הרוכש, בהתאם לתנאי הרכישה המפורסמים באתר לגבי כל מוצר.אחריות ושירות.

29. כל המוצרים המוצעים לרכישה באתר קולסטאף הינם חדשים, באריזותיהם המקוריות וחלים לגביהם
כללי האחריות והשירות הרגילים לגבי מוצרים מאותו סוג.

30. תקופת האחריות לפעולתם התקינה של המוצרים תקפה בכפוף לתנאי האחריות של תעודת היצרן וכל תיקון חל על החברה החתומה על תעודת האחריות שסופקה יחד עם המוצר לרוכש.

31. יחד עם זאת קולסטאף תעניק שירות לכל המוצרים שנקנו באתר קולסטאף הבאתו של המוצר לחנות קולסטאף תעשה ע"י הלקוח או מי מטעמו ועל חשבונו .
לאחר קבלת המוצר לתיקון קולסטאף תעביר את המוצר לספק בהקדם האפשרי לביצוע תיקון או החלפה בכפוף לתעודת האחריות שצורפה ע" היצרן ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.תיקון המוצר יתבצע לכל המאוחר עד חודש מיום המסירה לספק ולא מיום קבלת המוצר בחנות.


תנאים נוספים

32. קולסטאף שומרת על זכותה לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו. כל עסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה אותה עת בתוקף ויפורסם באתר קולסטאף.

33. כל המחירים המוצגים באתר קולסטאף כוללים מע"מ. מחירי המוצרים אינם כוללים דמי הובלה או משלוח.

33א. משלוחים מהאתר הם עד 14 ימי עסקים.
34. תמונות המוצרים המוצגות באתר קולסטאף הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות.

35. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת קולסטאף יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים או כל חלק מהם, באופן מלא או בכל אופן שהוא, ו/או ישפיעו על מועדי אספקת המוצרים לרוכשים ו/או יפגעו במערכות המחשב ו/או התקשורת ובמערכת הנתונים של אתר קולסטאף, ו/או אם יחולו בין מועד ביצוע פעולת הרכישה למועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצרים שינויים בשיעורי המס ו/או ההיטלים החלים על המוצרים נשוא העסיקה אשר שיעורם עולה על 10%, רשאית קולסטאף להודיע על ביטול עסקת הרכישה.

36. במידה שתחול או תתגלה טעות בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן הרוכש, תהיה קולסטאף רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקתו לרוכש.

37. במידה שיתברר לקולסטאף כי היא אינה יכולה, במסגרת אמצעיה הרגילים, לספק את המוצרים לרוכש במקום מגוריו יוכל הרוכש לאסוף את המוצר מאת מחנויות הרשת .

38. בוטלה העסקה על פי סעיפים 35, 36, 37 לנספח זה, תשיב קולסטאף לרוכש את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העסקה.

39. מחיר המוצר המפורט לעיל אינו כולל את עלות ההובלה. במידה והלקוח אינו מעוניין בהובלת המוצר אליו, יציין זאת מפורשות בטופס ההזמנה ויתואם עימו מועד בו יוכל להגיע לקחת המוצר שרכש בעצמו ללא חיוב בדמי הובלה.

40. בכל מחלוקת שעניינה עסקת הרכישה, תהא לבית המשפט המוסמך בנתניה סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.

41. כל הודעה לרוכש תבוצע לכתובת ו/או על פי הפרטים שהוכנסו למערכת, במהלך ביצוע פעולת הרכישה. הודעה או מוצר שנשלחה בדואר לבקשת הלקוח, תיחשב כאילו הגיעה לידי הרוכש בתוך 7 ימים מיום שנמסרה למשלוח.

42. יובהר כי נספח זה בכל האמור בו הינם חלק בלתי נפרד מתקנון קולסטאף.

רוצים להיות ראשונים ששומעים על הדברים הכי שווים וחדשים לפני כולם?

הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ ולא תפספסו שום דבר!